Sushi Striker: The Way of Sushido – E3 2017 Reveal Trailer

E3 2017 Reveal Trailer of Sushi Striker: The Way of Sushido.